Oświadczenie RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej zwane RODO) realizujemy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. O Administratorze Danych:
  Administratorem Pani/a danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA z siedzibą w Lublinie, 20-843 Lublin, ul. Kaprysowa tel./fax: 81 534 65 83, tel. kom. 530 782 203, e-mail: lublin@klanza.org.pl oraz PSPIA KLANZA Koło w Bydgoszczy. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się e-mail: kontakt@klanza.bydgoszcz.pl
 2. O celu przetwarzania danych:
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji szkoleń organizowanych przez Centrum Szkoleniowego KLANZA (wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego pod nr 27) oraz dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora oraz organów nadzorczych – Z G PSPiA KLANZA, Kuratorium Oświaty, itp.
 3. O odbiorcach danych:
  Dane mogą być udostępniane osobom związanym z realizacją szkolenia, pracownikom biura i księgowości Stowarzyszenia w celu prawidłowej realizacji usługi lub organom kontrolującym działalność merytoryczną placówki.
  Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw także państw spoza obszaru UE oraz że nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.
 4. O czasie przetwarzania danych:
  Dane będą przetwarzane przez okres związany z realizacją usługi i przechowywane przez okres wynikających z odpowiednich przepisów oświatowych i archiwizacyjnych placówek doskonalenia nauczycieli.
 5. O prawach, które Państwu przysługują:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo ich sprostowania, aktualizacji
  • usunięcia (bycia zapomnianym) – o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych
  • ograniczenia przetwarzania – o ile wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych, przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu
  • wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego
 6. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia i ochrony pozyskiwanych danych.
 7. Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizacji usługi – szkolenia.
adminPolityka prywatności